ارجاع به منابع چیست از زبان نیما شفیع زاده

 

Citing Sources چیست ؟
تعریف تجربی از نگاه نیما شفیع‌زاده

خیلی ساده:
به استنادکردن به سایر منابع، ارجاع به منابع یا ذکر منابع گفته می‌شود. ارجاع به منابع راهی برای اطلاع‌دادن به مخاطبانمان است تا آن‌ها متوجه شوند …