اشتراک

* مطلب تست قسمت اشتراک ابزارک

خبرها

برچسب: صالح برادران امینی

بیشتر

Service Design چیست؟ | نگاه تجربی به طراحی خدمات… 

 

Service Design چیست ؟

 

Service Design چیست ؟
تعریفی تجربی از نگاه صالح برادران امینی

خیلی ساده:
طراحی خدمات، انجام همه‌ی کارهایی است که در مواجهه با یک مسئله‌ی پیچیده، با عوامل متعدد در تولید و ارائه‌ی خدمت، انجام می‌دهیم تا مسئله‌ی …

بیشتر

Design Thinking چیست؟ | نگاه تجربی به تفکر طراحانه… 

 

Design Thinking چیست از زبان صالح امینی

 

Design Thinking چیست ؟
تعریفی تجربی از نگاه صالح برادران امینی

خیلی ساده:
مدل فکر کردن و مدل انجام اقداماتی در جهت فهمیدن بهتر و حل مسئله را «تفکر طراحانه» یا بهتر «کنش طراحانه» می‌نامیم.

کمی شفاف‌تر:
در …