در داستان‌نویسی تلاش زیادی می‌کنیم تا ذهن مخاطب روشن شده و بخش زیادی از داستان در ذهنش شکل گیرد. نشانه‌هایی ارائه می‌کنیم تا پیش‌بینی کند، فضاهای خالی ایجاد می‌کنیم تا مشتاقانه جاهای خالی را پر کند و از تصورش برای …