بازاریابی محتوا چیست از نگاه حسین وحدانی

 

Content Marketing چیست ؟
تعریفی تجربی از نگاه حسین وحدانی

خیلی ساده
هر گونه تلاش برای بازاریابی با استفاده از محتوا، نوعی از بازاریابی محتواست.

کمی‌ شفاف‌تر
من هیچ گونه‌ای از بازاریابی را نمی‌شناسم که در آن محتوا …