Posts Tagged :

لیست مخاطب

​​ده فرمان تست A/B​ – لوح دوم

1280 853 کانتنت برگر

امان از این بزرگان. از قرار هنری فورد(موسس کمپانی فورد) هم به تست محصول توسط مشتری اعتقادی نداشته. هنری فورد گفته : اگر قرار بود از مردم بپرسم چی میخواین میگفتند اسب سریعتر. اما ما…

ده فرمان تست A/B​ – لوح اول

1280 853 کانتنت برگر

استیو جابز مرحوم که امیدوارم خداوند زیادش کنه، اعتقادی به تست محصول نداشت و معتقد بود بهتر از مشتری نیازش رو میدونه. اما از اونجایی که مابقی آدمها استیو جابز نیستند پس بسیاری از محصولات…

خداحافظی دوست داشتنی یا چگونه لغو اشتراک را پاس داریم

1280 853 کانتنت برگر

چندی پیش در مطلبی به ضروری بودن خداحافظی با مخاطبین نامناسب و حذف آنان از لیست مخاطبین اشاره کردم. در این مطلب قصد دارم به نمونه های موثری از پیاده سازی خروج از لیست مخاطب…