Posts Tagged :

جریان محتوا

جریان محتوا – قسمت سوم: پایبندی به اصول

1800 1198 کانتنت برگر

در آخرین قسمت از سری مطالب مربوط به جریان محتوا به نکاتی میپردازیم که در طراحی جریان محتوا باید مورد توجه قرار گیرند. موبایل یکی از مواردی که هنگام آزمون و خطا برای رسیدن به…

جریان محتوا – قسمت دوم : از مجله و روزنامه یاد بگیریم

1280 853 کانتنت برگر

برنامه نشر محتوا حال که به اندازه کافی ایده برای تولید محتوا دارید، باید به ارزیابی و رتبه بندی آنها به ایده های کوچک، متوسط و بزرگ بپردازید. برای این کار پس از تهیه لیست…

جریان محتوا – قسمت اول : چگونه مانند موسیقی، محتوا را بنوازیم

1280 853 کانتنت برگر

تولید محتوا به نحو چشمگیری در حال رشد است و مرز سرریز شدن از توان مصرف مخاطبها را نیز گذرانده است. در این وضعیت چگونه میتوان انتظار مصرف محتوای خود را داشته باشیم. راه حل…