کتاب

خریدشناسی بازاریابی محتوا

کتاب خرید شناسی درباره بازاریابی محتوایی نیست، اما بخوانید!

1920 723 کانتنت برگر

در این کتاب هیچ سرفصل و بخشی به بازاریابی محتوایی اختصاص پیدا نکرده و حتی اسمی از بازاریابی محتوایی برده نشده است، اما مفهومی که در این کتاب درباره آن صحبت می‌شود بصورت مستقیم به…